VEDTÆGTER

Vedtægter for Stubbekøbing Løbeklub

§1 Navn og hjemsted
Foreningen Stubbekøbing Løbeklub er stiftet d. 16. juli 2014 og har hjemsted i Stubbekøbing, Guldborgsund Kommune.

§2 Formål
Stubbekøbing Løbeklub er en motionsklub. Foreningens målsætning er at sørge for træningsmuligheder for løbere på alle niveauer både med mulighed for deltagelse i planlagte træningsforløb og for fælles løbeture en eller flere gange om ugen.

 1. Træningsforløb
  Tilmelding påkræves. Her træner man med en gruppe mennesker på samme niveau flere gange om ugen under en fast defineret periode.
 2. Fri træning

Træning for de som har lyst i de grupper der passer ens niveau, når det passer en selv.

Tilbud om forskellige grupper oprettes og løberuter planlægges. Her behøves ikke trænere, men frivillige gruppeledere som stiller op.

Det er endvidere foreningens formål at udvikle medlemmernes lyst til at engagere sig og tage et medansvar i foreningen.

§3 Medlemskab
Enhver, der ønsker at tilslutte sig foreningen formål, kan optages. Medlemskabet træder i kraft, når kontingentet er betalt. Medlemmerne er forpligtet til at overholde foreningens vedtægter og leve op til foreningens formålsbestemmelse.

§4 Indmeldelse
Indmeldelse skal ske ved henvendelse til foreningens kasserer. Foreningens vedtægter og regler fremgår af hjemmesiden www.stubbekoebing-loebeklub.dk

§5 Udmeldelse
Udmeldelse skal ske skriftligt til kassereren med en måneds varsel til udgangen af en kontingentperiode.
I forbindelse med udmeldelse skal medlemmets eventuelle økonomiske mellemværende med foreningen afvikles. Ved udmeldelse refunderes senest opkrævede kontingent ikke.

§6 Kontingent

Kontingentet fastsættes af generalforsamlingen. Indbetalingsterminer og opkrævningsform fastsættes af bestyrelsen. Foreningens kontingent fastsættes for et år ad gangen på den ordinære generalforsamling og oplyses på klubbens hjemmeside. Kontingentet betales helårligt og gælder for regnskabsåret.

§ 7 Restance
Kontingentet skal være betalt inden udgangen af forfaldsmåneden. Bestyrelsen kan på et bestyrelsesmøde slette et medlem, hvis kontingentrestance er på flere end tre måneder. Ved genindmeldelse skal skyldigt kontingent betales.

§8 Ordinær generalforsamling
Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed i alle anliggender. Ordinær generalforsamling afholdes én gang årligt inden udgangen af april måned. Indkaldelse med angivelse af dagsorden og indkomne forslag skal finde sted med fire ugers varsel ved e-mail og på foreningens hjemmeside.
Forslag, som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling skal være indsendt skriftligt (e-mal) til bestyrelsen senest to uger før generalforsamlingens afholdelse. Er der indkommet forslag, e-mailes disse til medlemmerne sammen med dagsorden og regnskab sådan, at dette er medlemmerne i hænde senest en uge før generalforsamling.
Adgang til generalforsamlingen har alle foreningens medlemmer, samt hvem bestyrelsen måtte indbyde. Stemmeret har alle medlemmer. Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde.
En rettidig indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtig ved almindeligt flertal uanset de fremmødtes antal.

§9 Dagsorden
Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst omfatte følgende punkter:

 1. Valg af dirigent og referent
 2. Bestyrelsens beretning for det forløbende år
 3. Forelæggelse af årsregnskab for det forløbende år til godkendelse
 4. Fastsættelse af kontingent
 5. Behandling af indkomne forslag
 6. Valg af formand (i lige år)
 7. Valg af Næstformand (i ulige år)
 8. Valg af kasserer (i lige år)
 9. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer
 10. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen
 11.  Valg af revisor og revisorsuppleant
 12. Eventuelt (forhold vedr. foreningen kan drøftes, men der kan ikke træffes beslutninger)

§10 Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes, når mindst en femtedel af klubbens stemmeberettigede medlemmer skriftligt over for bestyrelsen fremsætter ønske herom med en angivelse af det emne, som ønskes behandlet.
Generalforsamlingen skal afholdes senest fire uger efter begæringens modtagelse. For så vidt angår krav til indkaldelsen, mødets ledelse, afstemning mm, gælder de samme bestemmelser som for den ordinære generalforsamling.
Afholdelse af ekstraordinær generalforsamling forudsætter, at der er tale om et eller flere klart angivne spørgsmål, som skal behandles af foreningens højeste myndighed (generalforsamlingen).

§11 Bestyrelsen
Bestyrelsen er foreningens daglige ledelse og repræsenterer foreningen i alle forhold.
Bestyrelsen kan nedsætte nødvendige udvalg til varetagelse af løbende eller enkeltstående opgaver. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst tre af dens medlemmer, herunder formanden, næstformanden eller kassereren er til stede.
De vedtagne beslutninger og foretagne handlinger forpligter foreningen i henhold til vedtægten. Bestyrelsen består af en formand, en næstformand, en kasserer og yderligere tre medlemmer og vælges for to år ad gangen på den ordinære generalforsamling. Formanden og et bestyrelsesmedlem er på valg i lige år, mens kassereren, og de øvrige bestyrelsesmedlemmer og suppleanter er på valg i ulige år.
Valgbare til bestyrelsen er medlemmer, der er fyldt 15 år.
Afgørelse om, hvem der bliver valgt til de forskellige bestyrelsesposter, træffes ved relativt flertal -  det vil sige, at den/de kandidat(er), der opnår flest stemmer, er valgt.

§12 Regnskab
Foreningens regnskabsår er 1/1-31/12. Bestyrelsen skal inden udgangen af marts afgive årsrapport for det foregående år til revisoren. Årsrapporten forelægges den ordinære generalforsamling til godkendelse og skal være forsynet med revisorens underskrift. Årsrapporten udsendes til foreningens medlemmer sammen med indkaldelse til den ordinære generalforsamling. Regnskabet skal være afsluttet senest en uge før generalforsamlingens afholdelse.

§13 Revision
På den ordinære generalforsamling vælges for et år ad gangen en revisor og to revisorsuppleanter. Revisoren skal hvert år i marts måned gennemgå, godkende og underskrive regnskabet. Revisoren har til enhver tid adgang til at efterse regnskab og beholdning.

§14 Tegning og hæftelse
Foreningen tegnes af formanden eller kassereren. Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, som påhviler foreningen. Foreningen kan ikke stifte gæld.

§15 Vedtægtsændringer
Ændringer af vedtægterne kan ske på enhver generalforsamling, når mindst to tredjedele af de afgivne stemmer er for forslaget. Ændringer af foreningens vedtægt skal kunne ske på enhver lovligt indkaldt generalforsamling, dvs. på både ordinære og ekstraordinære generalforsamlinger.

§16 Opløsning
Bestemmelse om foreningens opløsning kan kun tages på en i dette øjemed særligt indkaldt ekstraordinær generalforsamling. For at denne er beslutningsdygtig kræves, at mindst to tredjedele af foreningens stemmeberettigede medlemmer er til stede.

For at forslaget kan vedtages, kræves, at mindst tre fjerdedele af de afgivne stemmer er for forslaget. Opnås et sådan flertal på en generalforsamling, der ikke er beslutningsdygtig, indkaldes til en ny generalforsamling, hvor beslutningen kan træffes med ovennævnte stemmeflertal, uanset hvilket antal stemmeberettigede medlemmer, der er til stede. På generalforsamlingen skal samtidig træffes bestemmelser om, hvilke almennyttige/velgørende formål, foreningens formue, herunder eventuel fast ejendom og løsøre skal til tilgå.